საავტორო უფლებების პოლიტიკა

Ancestry.com Operations Inc. და მისი აფილირებული კომპანიები ("Ancestry", "ჩვენ", "ჩვენს", ან "ჩვენი") ფლობენ და ამუშავებენ დომენებს Ancestry.com, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com, და Genealogy.com. ამ საიტების დიზაინი, მასალა და გრაფიკა და ყველა სხვა ელემენტი, რომელიც შექმნილია ჩვენ მიერ ან ჩვენი ჯგუფის კომპანიების მიერ (საჭიროების მიხედვით), ან მესამე მხარის მიერ, როგორც ჩვენ მიერ დაქირავებული შემსრულებელი, ან სადაც საავტორო უფლებები მინიჭებულია ჩვენთვის ან ჩვენი ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიისთვის, ექვემდებარება საავტორო უფლებების დაცვას, ყველა უფლების დაცვით.

ნებისმიერი ამ საავტორო უფლებებით დაცული ელემენტის გამოყენების ნებართვის მისაღებად, რომელიც შეიძლება გაიცეს ან არ გაიცეს ჩვენი შეხედულებისამებრ, გთხოვთ მოგვწეროთ ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ელემენტის სრული აღწერილობით, რომლის გამოყენებაც გსურთ, მიზნის, ადგილის და დაგეგმილი გამოყენების მოცულობის შესახებ და ასევე სრული საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის სახელი, გვარი, საფოსტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი შემდეგ მისამართზე:

საავტორო უფლებების ნებართვები
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
ელფოსტა:[email protected]

 

მასალა, რომელიც გამოყენებული იყო Ancestry-ს საიტების საჯარო განყოფილებებში მომხმარებლების მიერ, რჩება წარმომდგენის ან თავდაპირველი შემქმნელის საკუთრებად და ჩვენ ვართ ამგვარი მასალის ლიცენზირებული დისტრიბუტორი. ზოგჯერ, ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი მასალა დაცულია საავტორო უფლებით, რომელსაც ისინი ფლობენ ან ვინმე სხვა პირის საავტორო უფლებით, რომელიც არ არის თავად წარმომდგენი და რომ წარმოდგენილი მასალა არღვევს ამ საავტორო უფლებებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ მომხმარებლის მიერ მოწოდებული მასალის დისტრიბუტორი და წარმდგენი, არა Ancestry, არის ის, ვინც დაარღვია საავტორო უფლებები, თუ ასეთ დარღვევას ჰქონდა ადგილი. აღნიშნულის მიუხედავად, ჩვენ რეაგირებას მოვახდენთ დარღვევის შესახებ დასაბუთებულ შემთხვევებზე.

ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების აქტის (DMCA) შესაბამისად, Ancestry ახორციელებს შეტყობინების და ამოღების პროცედურებს, რა დროსაც მოხდება მასალის შესახებ ანგარიშგება და მასალის წაშლა აშშ-ს საავტორო უფლებების კანონმდებლობის საფუძველზე. Ancestry-მ, შესაბამის გარემოებებში და ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეიძლება შეაჩეროს მომხმარებლების ანგარიშები, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი არიან, როგორც სხვა პირების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მათ შორის, საავტორო უფლებების განმეორებითი დამრღვევები. თუ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი ან საავტორო უფლებების მფლობელის უფლებამოსილი აგენტი და გაქვთ საფუძველი იფიქროთ, რომ Ancestry-ს საიტებზე განთავსებული მასალა არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება მასალის ამოღების მოთხოვნით. თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ და წარმოადგინოთ ეს შეტყობინება ონლაინ.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება მასალის წაშლის მოთხოვნით ფოსტით შემდეგ მისამართზე:

ვის: Ancestry-ს დანიშნული აგენტი
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
ელფოსტა:[email protected]

 

შეტყობინების წარდგენისას, ყველა შემდეგი უნდა იყოს გათვალისწინებული:

  • საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების იდენტიფიკაცია, რომელსაც საავტორო უფლებების დარღვევის მოთხოვნა ეხება და ამ მოთხოვნის საფუძველი.
  • მასალის იდენტიფიკაცია, რომელსაც საავტორო უფლებების დარღვევა ეხება, მათ შორის, Ancestry-ს საიტის URL, სადაც მასალა არის განთავსებული.
  • განცხადება, რომ მომჩივანი მხარე სამართლიანად მიიჩნევს, რომ მასალის გამოყენება იმ ფორმით, რა ფორმასაც პრეტენზია ეხება, არ არის ნებადართული საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონმდებლობის მიერ.
  • მტკიცებულება, რომ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტია და, ცრუ ჩვენებისთვის დადგენილი სასჯელის შესაბამისად, რომ მომჩივანი მხარე არის მესაკუთრე ან უფლებამოსილია იმოქმედოს ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით, რომელი უფლებაც სავარაუდოდ დარღვეულია.
  • მომჩივანი მხარის სრული საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის სახელი, გვარი, საფოსტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
  • მომჩივანი მხარის ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა.

განახლებულია 2023 წლის 14 აგვისტოს